ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

Managing Director

Shri B.S. Shivakumar Shri B.S. Shivakumar 25-01-2019 Till date
Shri M. Ganesh Shri M. Ganesh 11-06-2018 25-01-2019
Shri K.S. Krishna Reddy, KES Shri K.S. Krishna Reddy, KES 02-09-2013 11-06-2018