Karnataka Road Development Corporation Limited

Managing Director

Dr H.S. Prakash Kumar, Ph.D, KES Dr H.S. Prakash Kumar 26-03-2020 Till Date
Shri B.S. Shivakumar Shri B.S. Shivakumar 25-01-2019 26-03-2020
Shri M. Ganesh Shri M. Ganesh 11-06-2018 25-01-2019
Shri K.S. Krishna Reddy, KES Shri K.S. Krishna Reddy, KES 02-09-2013 11-06-2018